Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019r. weszły w życie przepisy Rozdziału 6 ustawy z dnia 18 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „Ustawa”) stanowiące o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”) i zasadach ujawniania w nim danych.  W ujęciu praktycznym oznacza to nowe obowiązki sprawozdawcze.

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano wykaz informacji o podatnikach VAT (tzw."biała lista").

Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

 

Projektowane zmiany ustawy o podatku od towarów i usług – split payment

16 maja 2019r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 14 maja 2019 r.), wprowadzającej m.in. obowiązkowy mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) na wybrane towary i usługi.

 

Zgodnie z wyrokiem ETS czynności polegające na udostępnieniu kart paliwowych oraz negocjowaniu, finansowaniu i rozliczaniu nabywania paliwa z wykorzystaniem tych kart stanowią usługę finansową zbliżoną do udzielenia kredytu.

W dniu 15 maja 2019 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie Case C-235/18 Vega International Transport and Logistics - Trading GmbH przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie wskazując, iż udostępnienie kart paliwowych stanowi usługę finansową zbliżoną do udzielenia kredytu.