Odroczenie do dnia 1 maja 2021r. wejścia w życie przepisów o opodatkowaniu spółek komandytowych i spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2020r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej „Nowelizacja”):

  1. spółki jawne, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „Ustawa CIT”), oraz
  2. spółki komandytowe

- z dniem 1 stycznia 2021 stają się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Ustawodawca przewidział możliwość odroczenia w czasie (do dnia 1 maja 2021r.) stosowania znowelizowanych przepisów Ustawy CIT i ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „Ustawa PIT”), ale tylko w stosunku do spółki komandytowej.

Odpowiednio do art. 12 ust. 2 Nowelizacji spółka komandytowa może postanowić, że przepisy Ustawy CIT i Ustawy PIT w brzmieniu nadanym Nowelizacją stosuje się do:

  1. spółki komandytowej, oraz
  2. przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce

- począwszy od dnia 1 maja 2021r.

 

Przepis art. 12 ust. 2 Nowelizacji nie wskazuje w jakiej formie, w jakim trybie i w jakim terminie to „postanowienie” ma być dokonane.

 

Zdaniem Kancelarii wskazanym jest podjęcie w tym zakresie uchwały przez wspólników spółki komandytowej, a następnie poinformowanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o takiej uchwale.

 

Uchwała powinna być podjęta przed dniem 1 stycznia 2021r.  Tak samo pismo informujące o podjęciu takiej uchwały powinno być skierowane do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed dniem 1 stycznia 2021r.

 

Podjęcie uchwały po dniu 31 grudnia 2020r. i poinformowanie o tym fakcie po tej dacie, może skutkować powstaniem sporu podatkowego, co do skuteczności odroczenia do dnia 1 maja 2021r. nowych zasad opodatkowania spółki komandytowej i jej wspólników.

 

****

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące praktycznych aspektów związanych z opisywaną kwestią, prosimy o kontakt z Kancelarią.