Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Na mocy art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej „Ustawa”) na podatników podatku dochodowego od osób prawnych, wymienionych w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „Ustawa CIT”) został nałożony obowiązek złożenia sprawozdania o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

 

W art. 27b ust. 2 Ustawy CIT wymienione są dwie grupy podmiotów:

  1. podatkowe grupy kapitałowe w rozumieniu art. 1a ust. 1 Ustawy CIT, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów, oraz
  1. podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, kończącym się w roku kalendarzowym za które składane jest sprawozdanie, przekroczyła równowartość 50.000.000,00 EURO przeliczonych na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego za który składane jest sprawozdanie.

Obowiązek złożenia sprawozdania nie dotyczy:

  1. podmiotów nie będących podatnikami podatku CIT;
  2. podmiotów będących podatnikami podatku CIT, ale nie mieszczących się w żadnej z kategorii podatników wskazanych w art. 27b ust. 2 Ustawy CIT.

Oznacza to, że niezależnie od wartości przychodów uzyskanych przez spółki komandytowe, spółki jawne, spółki partnerskie, a także przez podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, podmioty te nie mają obowiązku składania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty.

 

Sprawozdanie przekazuje się drogą elektroniczną, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.

 

Odpowiedzialność za realizację tego obowiązku spoczywa na kierowniku podmiotu zobowiązanego do złożenia sprawozdania.  Za kierownika uznaje się członka zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotem.  W przypadku organu wieloosobowego - członków tego organu.  W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej za kierownika uznawany jest komplementariusza prowadzącego sprawy takiej spółki.  Kierownikiem jest także likwidatora, syndyk a także zarządca ustanowiony w postępowaniu restrukturyzacyjnym.  W przypadku podatkowej grupy kapitałowej obowiązek złożenia sprawozdania spoczywa na kierowniku każdej ze spółek wchodzących w jej skład (każda ze spółek składa własne sprawozdanie).

 

Zakres informacji podlegających ujawnieniu w sprawozdaniu określony jest w art. 13a ust. 4 Ustawy.

 

Sprawozdanie jest podawane do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw gospodarki poprzez ujawnienie ich w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie WWW.

Niezłożenie sprawozdania w terminie jest wykroczeniem.  Osoba odpowiedzialna (kierownik) za złożenie sprawozdania, w przypadku niedotrzymania terminu do jego złożenia podlega karze grzywny zgodnie z art. 13z ust. 1 Ustawy.

 

****

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące praktycznych aspektów związanych z realizacją opisywanego obowiązku, prosimy o kontakt z DST Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).