Zmiany w zakresie wstrzymania i zawieszenia biegu terminów sądowych i administracyjnych w związku z COVID-19

Na mocy przepisu art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej „Ustawa”) uchylone zostały przepisy art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „Ustawa COVID”).

 

Ustawa weszła w życie z dniem 15 maja 2020r.

 

Przepis art. 15zzr ust. 1 Ustawy COVID stanowił, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

 1. od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
 2. do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
 3. przedawnienia,
 4. których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
 5. zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
 6. do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

Przepis art. 15zzs ust. 1 Ustawy COVID stanowił, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:

 1. postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
 2. postępowaniach egzekucyjnych,
 3. postępowaniach karnych,
 4. postępowaniach karnych skarbowych,
 5. postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 6. postępowaniach administracyjnych,
 7. postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa,
 8. kontrolach celno-skarbowych,
 9. postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych,
 10. innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

Uchylenie przepisów art. 15zzr i art. 15zzs Ustawy COVID nie oznacza, że terminy zaczynają biec od daty wejścia w życie Ustawy.

 

Bieg terminów, po uchyleniu przepisów art. 15zzr i art. 15zzs Ustawy COVID, regulowany jest przepisem art. 68 Ustawy zgodnie z którym:

 1. terminy o których mowa w art. 15zzr i art. 15zzs Ustawy COVID, których bieg nie rozpoczął się, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Ustawy,
 2. terminy o których mowa w art. 15zzr i art. 15zzs Ustawy COVID, których bieg uległ zawieszeniu, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Ustawy.

Oznacza to, że z dniem 24 maja 2020r. wstrzymane i zawieszone terminy zaczną biec.

 

****

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące praktycznych aspektów związanych z biegiem terminów prosimy o kontakt z DST Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).