Ministerstwo Finansów poinformowało o uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na obowiązkową e-fakturę w Polsce

Na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat informujący o uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na wprowadzenie w Polsce obowiązku dokumentowania transakcji za pomocą faktur elektronicznych.

 

Pool Leader płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz nierezydentów ze środków cashpoolingu

W dniu 14 marca 2022r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (znak: 0111-KDIB1-2.4010.707.2021.2.BD), w której wypowiedział się w kwestii sposobu ustalania podmiotu będącego płatnikiem podatku w przypadku zapłaty do nierezydenta należności, o których mowa  w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „Ustawa CIT”) ze środków objętych umową cashpoolingu. 

 

Interpretacja została wydana na wniosek złożony przez Kancelarię w imieniu Klienta.

Odroczenie do dnia 1 maja 2021r. wejścia w życie przepisów o opodatkowaniu spółek komandytowych i spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2020r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej „Nowelizacja”):

  1. spółki jawne, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „Ustawa CIT”), oraz
  2. spółki komandytowe

- z dniem 1 stycznia 2021 stają się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Ustawodawca przewidział możliwość odroczenia w czasie (do dnia 1 maja 2021r.) stosowania znowelizowanych przepisów Ustawy CIT i ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „Ustawa PIT”), ale tylko w stosunku do spółki komandytowej.

Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Na mocy art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej „Ustawa”) na podatników podatku dochodowego od osób prawnych, wymienionych w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „Ustawa CIT”) został nałożony obowiązek złożenia sprawozdania o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

 

Nowy termin wykonania obowiązku wezwania do złożenia dokumentów akcji spółki akcyjnej i spółki komandytowo -akcyjnej oraz zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy/umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

Na mocy przepisu art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej „Ustawa”) zmianie uległy terminy wykonania obowiązków w zakresie wezwania do złożenia dokumentów akcji spółki akcyjnej i spółki komandytowo -akcyjnej oraz zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy/umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych przewidzianych odpowiednio w przepisie art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Nowelizacja”). 

Zmiany w zakresie wstrzymania i zawieszenia biegu terminów sądowych i administracyjnych w związku z COVID-19

Na mocy przepisu art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej „Ustawa”) uchylone zostały przepisy art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „Ustawa COVID”).

Zmiana terminu zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych

 

Ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa COVID”) dokonano zmiany terminów realizacji obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (dalej „PPK”) odpowiednio do postanowień ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa PPK”).

Zmiana terminu zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

 

 

Ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dokonano zmiany terminu dokonania zgłoszenia przez spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie Rozdziału 6 ustawy z dnia 18 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „Ustawa”) danych podlegających ujawnieniu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”).

Stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

W dniu 20 marca 2020r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej „Rozporządzenie”), mocą którego w okresie od dnia 20 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (§1 Rozporządzenia). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia co nastąpiło w dniu 20 marca 2020r.

Stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 może stanowić podstawę do zmiany warunków umów najmu powierzchni handlowych

Ogłoszenie przez Ministra Zdrowia stanu stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w okresie od dnia 14 marca 2020r. do odwołania może być podstawą do zmiany warunków umów najmu powierzchni handlowych (odroczenia terminu płatności czynszów najmu i opłat towarzyszących lub obniżenia ich wysokości).

Nowe obowiązki dla spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych

W dniu 30 sierpnia 2019r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”).  Ustawa w zasadniczej części wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021r., w pozostałym zakresie z dniem 1 marca 2021r. Ustawa zawiera jednak również regulacje, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020r. Przepisy te wprowadzają nowe oboeiązki dla spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych.