Nowy termin wykonania obowiązku wezwania do złożenia dokumentów akcji spółki akcyjnej i spółki komandytowo -akcyjnej oraz zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy/umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

Na mocy przepisu art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej „Ustawa”) zmianie uległy terminy wykonania obowiązków w zakresie wezwania do złożenia dokumentów akcji spółki akcyjnej i spółki komandytowo -akcyjnej oraz zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy/umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych przewidzianych odpowiednio w przepisie art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Nowelizacja”). 

Zmiany w zakresie wstrzymania i zawieszenia biegu terminów sądowych i administracyjnych w związku z COVID-19

Na mocy przepisu art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej „Ustawa”) uchylone zostały przepisy art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „Ustawa COVID”).

Zmiana terminu zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych

 

Ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa COVID”) dokonano zmiany terminów realizacji obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (dalej „PPK”) odpowiednio do postanowień ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa PPK”).

Zmiana terminu zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

 

 

Ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dokonano zmiany terminu dokonania zgłoszenia przez spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie Rozdziału 6 ustawy z dnia 18 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „Ustawa”) danych podlegających ujawnieniu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”).

Stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

W dniu 20 marca 2020r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej „Rozporządzenie”), mocą którego w okresie od dnia 20 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (§1 Rozporządzenia). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia co nastąpiło w dniu 20 marca 2020r.

Stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 może stanowić podstawę do zmiany warunków umów najmu powierzchni handlowych

Ogłoszenie przez Ministra Zdrowia stanu stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w okresie od dnia 14 marca 2020r. do odwołania może być podstawą do zmiany warunków umów najmu powierzchni handlowych (odroczenia terminu płatności czynszów najmu i opłat towarzyszących lub obniżenia ich wysokości).

Nowe obowiązki dla spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych

W dniu 30 sierpnia 2019r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”).  Ustawa w zasadniczej części wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021r., w pozostałym zakresie z dniem 1 marca 2021r. Ustawa zawiera jednak również regulacje, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020r. Przepisy te wprowadzają nowe oboeiązki dla spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019r. weszły w życie przepisy Rozdziału 6 ustawy z dnia 18 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „Ustawa”) stanowiące o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”) i zasadach ujawniania w nim danych.  W ujęciu praktycznym oznacza to nowe obowiązki sprawozdawcze.

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano wykaz informacji o podatnikach VAT (tzw."biała lista").

Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

 

Projektowane zmiany ustawy o podatku od towarów i usług – split payment

16 maja 2019r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 14 maja 2019 r.), wprowadzającej m.in. obowiązkowy mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) na wybrane towary i usługi.

 

Zgodnie z wyrokiem ETS czynności polegające na udostępnieniu kart paliwowych oraz negocjowaniu, finansowaniu i rozliczaniu nabywania paliwa z wykorzystaniem tych kart stanowią usługę finansową zbliżoną do udzielenia kredytu.

W dniu 15 maja 2019 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie Case C-235/18 Vega International Transport and Logistics - Trading GmbH przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie wskazując, iż udostępnienie kart paliwowych stanowi usługę finansową zbliżoną do udzielenia kredytu.